Koulutukset

Kuinka parantaa muistisairaan kohtaamista, ymmärtämistä ja hoitamista?

Muis­ti­sai­raan muut­tu­nut käyt­täy­ty­mi­nen, ku­ten jos­kus hy­vin­kin vai­ke­a­sel­koi­nen nor­mi­ton käyt­täy­ty­mi­nen, edel­lyt­tää hoi­ta­jal­ta osaa­mis­ta ja ym­mär­rys­tä. Haas­ta­via ti­lan­tei­ta voi­daan en­nal­ta­eh­käis­tä, kun tun­ne­taan mm. sai­ras­tu­neen elä­män­his­to­ria ja ym­mär­re­tään koh­taa­mat­to­mat tar­peet ja tun­teet. Va­li­daa­ti­o­me­ne­tel­mä on vuo­ro­vai­ku­tus­me­ne­tel­mä, joka li­sää hoi­ta­jan ym­mär­rys­tä ja am­mat­ti­tai­toa koh­da­ta ja hoi­taa muis­ti­sai­ras­ta lääk­keet­tö­min kei­noin. Kun sai­raan tun­teet ja hä­nen tar­peen­sa tu­le­vat kuul­luk­si ja ym­mär­re­tyk­si, hoi­ta­mi­nen hel­pot­tuu.

Tavoite

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on ym­mär­ryk­sen li­sään­ty­mi­nen muis­ti­sai­raan ih­mi­sen koh­taa­mi­ses­sa. Haas­tei­ta syn­tyy aivo­sai­rau­den ai­heut­ta­mis­ta vuo­ro­vai­ku­tuk­sen muu­tok­sis­ta ja muut­tu­nees­ta käyt­täy­ty­mi­ses­tä. Ta­voit­tee­na on pa­ran­taa yh­teyt­tä muis­ti­sai­raa­seen ih­mi­seen.

Koulutus oli erilainen. Erityisesti reflektoiminen pienryhmissä ja yhteiset keskustelut oli parasta antia. Rento mutta ammatillinen ilmapiiri koettiin innostavana. – Riitta, sairaanhoitaja Espoo.

Sisältö

  • Ar­vos­ta­va ja tun­tei­ta kuun­te­le­va vuo­ro­vai­ku­tus hoi­ta­jan ja muis­ti­sai­raan ih­mi­sen vä­lil­lä, epä­sym­met­ri­nen vuo­ro­vai­ku­tus.
  • Muis­ti­sai­rau­den vai­heet: alku­vai­he, ajan ja pai­kan hä­mär­ty­mi­sen vai­he, tois­tu­vien liik­kei­den vai­he, si­sään­päin kään­ty­mi­sen vai­he
  • Muis­ti­sai­raan ih­mi­sen tun­teet ja tar­peet
  • – psy­ko­so­si­aa­li­set tar­peet
  • Mis­tä syn­tyy ym­mär­tä­vä koh­taa­mi­nen?
  • – sa­nal­li­set ja sa­nat­to­mat tek­nii­kat vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa
  • Vah­vis­ta, älä vai­men­na!
  • – toi­min­ta­ky­vyn yllä­pi­tä­mi­nen, jot­ta muis­ti­sai­ras voi­si ko­kea ole­van­sa edel­leen ar­vo­kas.
  • – elä­män­his­to­ri­an mer­ki­tys muis­ti­sai­raan nyky­het­kes­sä
  • – mu­sii­kin, muis­te­lun ja kos­ket­ta­mi­sen käyt­tö ar­jes­sa